Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2013

3ubeQ
nie potrafię powiedzieć Ci „będzie dobrze” – bo doskonale wiem, że to najgłupsze słowa na świecie; jedyne co mogę to być blisko Ciebie i dać Ci tę pewność, że zawsze możesz na mnie liczyć
— pamiętaj
Reposted fromdziewcze dziewcze viathuskov thuskov
3ubeQ
6054 a779
Reposted fromekstaza ekstaza
3ubeQ
je­den naj­ważniej­szy człowiek za­wodzi, przes­ta­jesz ufać wszystkim. 
— dokładnie
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaekstaza ekstaza
3ubeQ
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni.
Reposted fromboli boli viaekstaza ekstaza

February 06 2013

3ubeQ
3ubeQ
Mam serce wypełnione Tobą po brzegi.
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaekstaza ekstaza
3ubeQ

February 05 2013

3ubeQ
3920 cefa
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viathuskov thuskov
3ubeQ
Reposted fromscience science viathuskov thuskov
3ubeQ
FUCK THIS I'M GOING HOME
Reposted fromidzsobie idzsobie viathuskov thuskov
3ubeQ
4822 bb42
Reposted frommelunia melunia viathuskov thuskov
3ubeQ
german language as seen from outside
Reposted fromwaka waka viathuskov thuskov

January 29 2013

3ubeQ
9378 90a9
Reposted fromkoprobo koprobo viathuskov thuskov
3ubeQ
Reposted fromalita alita viathuskov thuskov

January 26 2013

3ubeQ
2685 d4be
Reposted fromschills schills viathuskov thuskov
3403 4b3f 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viathuskov thuskov
3ubeQ
3ubeQ
5154 cdda 500
o tym ci mówiłam, ale tylko mnie wyśmiałeś ;) ;p
Reposted fromekstaza ekstaza

January 24 2013

3ubeQ
Mt. Fuji
Reposted fromlouve louve viathuskov thuskov

January 23 2013

3ubeQ
5482 3031
NAJBARDZIEJ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl